Software development partner
Oktett offers IT-development, -Management and -Operations.
Legal- , Compliance- & AML-services.

Torbjørn Botnevik

CEO

Mob +47 98280233
torbjorn@oktett.no

Martin Valland

Chairman

Mob +47 40200800
martin@oktett.no

Bård Manuel Fladvad

Legal-, Compliance- og AML-services

Mob +47 90178257
bard@oktett.no